altՀ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի նա­խա­գահ Գաս­պար Կա­րա­պե­տեան նա­մակ մը յղած է Ե.Ա.Հ.Կ.ի Մինս­քի Խմ­բա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րուն` կոչ ուղ­ղե­լով ան­մի­ջա­կա­նօ­րէն մատ­նան­շե­լու այն կող­մը, որ կը խախ­տէ հայ-ատր­պէյ­ճա­նա­կան­ զի­նա­դա­դա­րի դրու­թիւ­նը:

Գ. Կա­րա­պե­տեան իր նա­մա­կին մէջ ար­տա­յայ­տած է Եւ­րո­պա­յի հայ հա­մայնք­նե­րուն մտա­հո­գու­թիւ­նը Հա­յաս­տա­նի եւ Ատրպէյ­ճա­նի սահ­մա­նի եւ շփման գի­ծի եր­կայն­քին լա­րո­ւա­ծու­թեան ա­ճին առն­չու­թեամբ:

Ան նաեւ ափ­սո­սանք յայտ­նած է, որ Ատր­պէյ­ճան ար­դէն երկ­րորդ ան­գամ ըլ­լա­լով մեր­ժած է դէպ­քե­րու հե­տաքն­նու­թեան աշ­խա­տա­կար­գեր ստեղ­ծե­լու Մինս­քի խմբա­կի ա­ռա­ջար­կը:

Ա­ւե­լի՛ն, Պա­քու ա­մէն ինչ կը կա­տա­րէ, որ­պէս­զի խա­փա­նէ բա­նակ­ցա­յին հո­լո­վոյ­թը: Կա­րա­պե­տեա­նի կար­ծի­քով՝ Ատըր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թեան նպա­տա­կը իր երկ­րին հա­սա­րա­կու­թիւ­նը մե­կու­սաց­նելն է` զայն բա­ցար­ձակ վե­րահս­կո­ղու­թեան տակ առ­նե­լու նպա­տա­կով: Կա­րա­պե­տեան հա­մո­զո­ւած է, որ ընդ­հան­րա­կան բնոյ­թի յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րը, կամ՝ Հա­յաս­տա­նի եւ Ատր­պէյ­ճա­նի ուղ­ղո­ւած զի­նա­դա­դա­րի խախ­տում­նե­րը դադ­րեց­նե­լու կո­չե­րուն մէջ գո­յու­թիւն ու­նե­ցող հա­ւա­սա­րու­թեան նշա­նը ի­րա­կա­նու­թեան ա­ղա­ւա­ղում են եւ «կը քա­ջա­լե­րեն Ա­լիե­ւի վար­չա­կար­գը այն վտան­գա­ւոր խա­ղին մէջ, զոր ան կը խա­ղայ նաեւ իր քա­ղա­քա­ցի­նե­րու կեան­քին գնով»:

Այդ­պի­սով, Գ. Կա­րա­պե­տեան Հ.Յ.Դ. Եւ­րո­պա­յի Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բին ա­նու­նով կոչ ուղ­ղեց ուղ­ղա­կիօ­րէն մատ­նանշե­լու այն կող­մը, որ կը խախ­տէ զի­նա­դա­դա­րի դրու­թիւ­նը կամ ալ կ­՛ար­գե­լա­կէ խա­ղաղ բա­նակ­ցու­թիւն­նե­րը: «Ո­րե­ւէ այլ գոր­ծո­ղու­թիւն կը նշա­նա­կէ միա­ցեալ պա­տաս­խա­նա­տո­ւու­թիւն ստանձնել Լեռ­նա­յին Ղա­րա­բա­ղի մէջ նոր պա­տե­րազ­մի հա­ւա­նա­կան սկսման հա­մար` շրջա­նի, նե­րա­ռեալ նաեւ` Ատր­պէյ­ճա­նի հա­մար ան­կան­խա­տե­սե­լի եւ շատ վտան­գա­ւոր հե­տե­ւանք­նե­րով»,- նշո­ւած է նա­մա­կին մէջ: