altՀա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան մամ­լոյ, տե­ղե­կա­տո­ւու­թեան եւ հա­սա­րա­կու­թեան հետ կա­պի վար­չու­թե­նէն յայտ­նած են, որ Ս­պա­նիոյ ­Վա­լեն­սիա մար­զին մէջ գտնո­ւող ­Սի­յա քա­ղա­քը, 29 ­Սեպ­տեմ­բե­րին տե­ղի ու­նե­ցած քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դի նիս­տին ըն­թաց­քին, պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­ցած

է ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը: Բա­նա­ձե­ւը ներ­կա­յա­ցո­ւած է ­Ձախ ­Միու­թեան բան­բեր ­Վա­լեն­թին ­Մա­թէո­յի կող­մէ: ­Քա­ղա­քա­յին խոր­հուր­դը ներ­կա­յաց­նող վեց կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը միա­ձայ­նու­թեամբ թեր քո­ւէար­կած են Օս­մա­նեան ­Թուր­քիոյ կող­մէ գոր­ծո­ւած ո­ճի­րը ցե­ղաս­պա­նու­թիւն ո­րա­կե­լու վե­րա­բե­րեալ բա­նա­ձե­ւին: