Print
Category: Հայ Դատ

­­­Հ.Յ.Դ. Ա­մե­րի­կա­յի ­­Հայ ­­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ ­­Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու ­Տան ան­դամ­ներ Է­տըմ ­­Շիֆ, Էտ ­­Ռոյս եւ Է­լիըթ Էն­կըլ դի­մած են ­Միա­ցեալ ­­Նա­հանգ­նե­րու ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րա­րու­թեան եւ Ե.Ա.Հ.Կ. ­Մինս­կի Խմ­բա­կի ա­մե­րի­կա­ցի հա­մա­նա­խա­գահ ­­Ճէյմզ Ո­ւոր­լի­քին՝ պա­հան­ջե­լով ա­նոնց­մէ, որ հայ­կա­ կան ու­ժե­րու եւ Ատր­պէյ­ճա­նի սահ­մա­նին վրայ տե­ղի ու­նե­ցած բռնա­րարք­նե­րուն հա­կա­դար­ձե­լու ըն­թաց­քին, «ար­հես­տա­կան հա­ւա­սա­րու­թիւն» չդնեն հայ­կա­կան եւ ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մե­րու վե­րա­բեր­մուն­քին մի­ջեւ:

­­Քոնկ­րե­սա­կան­նե­րը յոյժ մտա­հո­գիչ հա­մա­րած են ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մի յար­ձա­կում­նե­րուն ա­ճը՝ շեշ­տե­լով, որ Ար­ցա­խի տագ­նա­պին խա­ղաղ լու­ծում մը գտնե­լու ջան­քե­րուն հա­մար նպաս­տա­ւոր պի­տի չըլ­լայ ատր­պէյ­ճա­նա­կան կող­մի յար­ձա­կում­նե­րուն եւ սպառ­նա­լիքնե­րուն ան­տե­սու­մը։ Այս պատ­ճա­ռով ալ, ա­նոնք շեշ­տած են, թէ Ատր­պէյ­ճա­նի բռնա­րարք­նե­րը պէտք է յստա­կօ­րէն եւ խստօ­րէն դա­տա­պար­տո­ւին, ա­նոնց շա­րու­նա­կու­թիւ­նը կան­խար­գի­լե­լու նպա­տա­կով:

Էտ ­­Ռոյս եւ Է­լիըթ Էն­կըլ նաեւ ստո­րագ­րու­թիւն­ներ կը հա­ւա­քեն այլ քոնկ­րե­սա­կան­նե­րէ՝ նոյն նպա­տա­կով Ո­ւոր­լի­քին ուղ­ղո­ւե­լիք նա­մա­կի մը հա­մար: Ատր­պէյ­ճա­նի բռնա­րարք­նե­րը դա­տա­պար­տե­լու նպա­տա­կով քոնկ­րե­սա­կան­նե­րու նա­մա­կագ­րա­յին ար­շա­ւին միա­նա­լու հա­մար, այ­ցե­լել Ա­մե­րի­կա­յի ­­Հայ ­­Դա­տի յանձ­նա­խում­բի http://anca.org/StopAliyev կայ­քէ­ջը:

Ն­շենք, որ «­­Պի.­­Պի.­­Սի.»ի ատր­պէյ­ճա­նա­կան ծա­ռա­յու­թեան հետ հար­ցազ­րոյ­ցի մը ըն­թաց­քին, Ո­ւոր­լիք ­­Սեպ­տեմ­բեր 23ին յայտ­նած էր, որ ­­Մինս­կի Խմ­բա­կի հա­մա­նա­խա­գահ­նե­րը կը շա­րու­նա­կեն աշ­խա­տան­քը ­Ղա­րա­բա­ղեան ­Հիմ­նախն­դի­րի հա­կա­մար­տող կող­մե­րուն հետ հա­մա­պար­փակ հա­մա­ձայ­նա­գի­րի ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րուն շուրջ, սա­կայն այս հար­ցը նախ եւ ա­ռաջ կա­խեալ է եր­կու եր­կիր­նե­րու նա­խա­գահ­նե­րու քա­ղա­քա­կան կամ­քէն: