Հ.Յ.Դ. Աւստ­րա­լիոյ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բը ող­ջու­նած է Աւստ­րա­լիոյ նոր վար­չա­պետ Մալ­քըլմ Թըրն­պու­լի ընտ­րու­թիւ­նը։
Աւստ­րա­լիոյ Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի գոր­ծա­դիր վա­րիչ Վա­չէ Ղահ­րա­մա­նեան եր­կ­րի նո­րըն­տիր վար­չա­պե­տին ու­ղար­կած է նա­մակ մը, ո­րուն մէջ ընդգ­ծո­ւած է.- «­Հա­յե­րուն առն­չո­ւող հար­ցե­ րուն նկատ­մամբ Մալ­քըլմ Թըրն­պու­լի նախ­կին գոր­ծու­նէու­թիւ­նը տպա­ւո­րիչ է, ու մենք ան­համ­բե­րու­թեամբ կը սպա­սենք այդ ա­մուր յա­րա­բե­րու­թիւն­նե­րու շա­րու­նա­կու­թեան»: Ն­շենք, որ Թըրն­պուլ խորհր­դա­րա­նէն ներս Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման վառ կողմ­նա­կից­նե­րէն մէկն էր:
23 Նո­յեմ­բեր 2013ին, երբ ան հե­ռա­հա­ղոր­դակ­ցու­թիւն­նե­րու նա­խա­րար էր, Աւստ­րա­լիոյ Ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րու Տան մէջ հան­դէս ե­կած էր ե­լոյ­թով մը՝ կոչ ը­նե­լով պաշ­տօ­նա­պէս ճանչ­նա­լու հա­յե­րու, յոյ­նե­րու եւ ա­սո­րի­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րը: