­«­Կիւն­տեմ­քիպ­րիս» լրա­տո­ւա­կան կայ­քը գրած է, թէ Հա­յոց Ցե­ղաս­պա­նու­թեան մա­սին յայ­տա­րա­րու­թիւն կա­տա­րած Թուր­քիոյ քրտա­մէտ Ժո­ղո­վուրդ­նե­րու Ժո­ղովրդա­վա­րու­թիւն կու­սակ­ցու­թեան ան­դամ ու Եւ­րո­միու­թեան հար­ցե­րով նա­խա­րար Ա­լի Հայ­տար Քոն­ճա­յի դէմ դա­տա­կան բո­ղոք ներ­կա­յա­ցու­ցած է Իզ­միր նա­հան­ գէն Ճոշ­քուն Քը­լըճ ա­նու­նով քա­ղա­քա­ցի մը: Դա­տա­կան հե­տապն­դում պա­հան­ջող իր դի­մու­մին մէջ, Քը­լըճ գրած է, որ Քոն­ճա­յի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը «թշնա­մանք կը սեր­մա­նէ» եւ չի նպաս­տեր Թուր­քիոյ մէջ տի­րող ներ­կայ ան­կա­յուն ի­րա­վի­ճա­կը կա­յու­նաց­նե­լու ջան­քե­րուն: Յի­շեց­նենք, որ Թուր­քիոյ ժա­մա­նա­կա­ւոր կա­ռա­վա­րու­թեան նշեալ նա­խա­րա­րը, պա­տաս­խա­նե­լով Ցե­ղաս­պա­նու­թեան վե­րա­բե­րեալ ի­րեն ուղ­ղո­ւած հար­ցու­մին՝ ը­սած էր.- «Յս­տակ է, որ կո­տո­րած ե­ղած է: Այս ի­րո­ղու­թիւ­նը բո­լորն ալ կ­՛ըն­դու­նին»։ Քոն­ճա­յի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը քննա­դա­տած են նաեւ իշ­խող Ար­դա­րու­թիւն եւ Բար­գա­ւա­ճում, ինչ­պէս նաեւ գլխա­ւոր ընդ­դի­մա­դիր՝ Հան­րա­պե­տա­կան Ժո­ղովր­դա­յին կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րը: «­Թայմ-­Թուրք» լրա­տո­ւա­կան կայ­քը կը գրէ, թէ իշ­խող կու­սակ­ցու­թեան խորհր­դա­րա­նա­կան խմբակ­ցու­թեան նա­խա­գա­հի պաշ­տօ­նա­կա­տար Ահ­մետ Այ­տըն այդ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը «ան­պա­տաս­խա­նա­տու» ո­րա­կած է, իսկ հան­րա­պե­տա­կան­նե­րուն խորհրդա­րա­նա­կան խմբակ­ցու­թեան ղե­կա­վա­րի պաշ­տօ­նա­կա­տար Էն­կին Ալ­թայ, ժխտե­լով Ցե­ղաս­պա­նու­թեան փաս­տը՝ ը­սած է, որ Հա­մաշ­խար­հա­յին Ա. Պա­տե­րազ­մին «ցա­ւա­լի դէպ­քեր» տե­ղի ու­նե­ցած են, եւ ա­ւել­ցու­ցած, որ Քոն­ճա­յի յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը «սխալ է եւ ծանր դրու­թեան մէջ կը դնէ Թուր­քիան»: Յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը թրքա­կան մա­մու­լին մէջ եւս մեծ աղ­մուկ բարձ­րա­ցու­ցած է եւ ար­ժա­նա­ցած է քննա­դա­տու­թեանց։