Ատր­պէյ­ճա­նի հետ Նիւ Մեք­սի­քո­յի օ­րէնս­դիր­նե­րու սերտ կա­պե­րը կը շա­րու­նա­կեն վի­ճա­յա­րոյց մնալ,- գրած է «Էլ­պը­քըր­քի Ճըր­նըլ» թեր­թը:
Արթ Մըք­Հե­ֆի, որ 2010ին Իլ­համ Ա­լիե­ւի կող­մէ Ատրպէյ­ճա­նի պա­տո­ւոյ հիւ­պա­տոս նշա­նա­կո­ւե­ցաւ Նիւ Մեք­սի­քո­յի մէջ, կը շա­րու­նա­կէ պաշտ­պա­նել ի­րա­ւա­պաշտ­պան­նե­րու եւ լրա­տո­ւա­կան մի­ջոց­նե­րու կող­մէ քննա­դա­տո­ւող Պա­քո­ւի իշ­խա­նու­թիւն­նե­րը, պնդե­լով, որ «այդ եր­կի­րը ար­ժա­նի չէ դա­տա­պարտ­ման»:

Իր կար­գին, Ա­մե­րի­կա­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բը յայ­տա­րա­րած է, թէ Նիւ Մեք­սի­քո­յի օ­րէնս­դիր իշ­խա­նու­թեան շէն­քին մէջ մի­ջո­ցա­ռում­ներ պի­տի ի­րա­կա­նաց­նէ, հա­կա­դար­ձե­լու հա­մար այդ նա­հան­գին մէջ Ատր­պէյ­ճա­նի շա­հե­րը ա­ռաջ մղե­լու ջան­քե­րուն: Տե­ղի պի­տի ու­նե­նան հան­րա­յին հա­ւաք­ներ եւ ու­սու­ցո­ղա­կան հան­դի­պում­ներ՝ նա­հան­գի օ­րէնսդիր­նե­րուն հետ, Օ­գոս­տոս 11-12ին:

Նիւ Մեք­սի­քո­յի Հայ Դա­տի յանձ­նա­խում­բի հա­մա­նա­խա­գահ Քեն Կ­լե­րիան թեր­թին տո­ւած հար­ցազը­րոյ­ցին ըն­թաց­քին յայ­տա­րա­րած է, որ նման մի­ջո­ցա­ռում­ներ անհ­րա­ժեշտ են հա­կազ­դե­լու հա­մար ատր­պէյ­ճա­նա­մէտ լո­պիա­կան ջան­քե­րուն: «­Մեր հան­դի­պում­նե­րը տե­ղի պի­տի ո­ւե­նան վճռո­րոշ ժա­մա­նա­կաշր­ջա­նի մը ըն­թաց­քին եւ նպա­տակ ու­նին մեր ա­ռաջ­նորդ­նե­րուն ճշգրիտ տե­ղե­կու­թիւն­ներ փո­խան­ցել՝ Ատր­պէյ­ճա­նի եւ Թուր­քիոյ կող­մէ Հա­յաս­տա­նի հաս­ցէին կա­տա­րո­ւող սպառ­նա­լիք­նե­րուն մա­սին», նշե­լով, որ Հա­յաս­տան քրիս­տո­նէա­կան փոքր եր­կիր մըն է ան­հան­գիստ տա­րա­ծաշր­ջա­նի մը մէջ։

Թեր­թը նշած է, որ Ատր­պէյ­ճա­նի կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը խիստ քննա­դա­տու­թեան են­թար­կո­ւած է շարք մը հե­ղի­նա­կա­ւոր կազ­մա­կեր­պու­թիւն­նե­րու, նե­րա­ռեալ՝ Մի­ջազ­գա­յին Նե­րում (Amnesty International) կազ­մա­կեր­պու­թեան կող­մէ, որ Պա­քուն կ­՛ամ­բաս­տա­նէ խիստ գրաքն­նու­թեան դի­մե­լու եւ քա­ղա­քա­կան գոր­ծիչ­ներ ու լրագ­րող­ներ հե­տապն­դե­լու յան­ցանք­նե­րով: Պա­քուն ներ­քա­շո­ւած էր նաեւ ա­մե­րի­կա­ցի քոնկ­րե­սա­կան­նե­րու Պա­քու կա­տա­րած այ­ցե­լու­թեան հետ կա­պո­ւած գայ­թակ­ղու­թեան մէջ: Այս գծով հե­տապն­դու­մը սկսած էր այս տա­րո­ւան Մա­յի­սին, երբ «Ո­ւա­շինկ­թըն Փոստ» հ­րա­պա­րա­կեց, որ Պա­քու առ­նո­ւազն 750 մի­լիոն տո­լար ծախ­սած էր ա­մե­րի­կա­ցի հիւ­րե­րուն վրայ, ինչ որ խո­տոր կը հա­մե­մատի ա­մե­րի­կեան օ­րէնք­նե­րուն։

Թեր­թը գրած է նաեւ Եւ­րո­պա­կան Կա­յու­նու­թեան Նա­խա­ձեռ­նու­թիւն կազ­մա­կեր­պու­թեան կող­մէ Ատրպէյ­ճա­նի մա­սին հրա­պա­րա­կո­ւած «­Խա­ւիա­րա­յին դի­ւա­նա­գի­տու­թիւն» զե­կոյ­ցին մա­սին, ուր նշուած էր, թէ Պա­քո­ւի ի նպաստ տրա­մադ­րո­ւած եւ­րո­պա­ցի դի­ւա­նա­գէտ­ներ աչք կը փա­կեն մարդ­կա­յին ի­րա­ւունք­նե­րու խախ­տում­նե­րուն դի­մաց, փո­խա­րէ­նը Պա­քո­ւէն ստա­նա­լով ար­ժէ­քա­ւոր նո­ւէր­ներ: